Podmienky použitia

Prosíme, prečítajte si dôkladne!

1. Podmienky použitia

1.1 Nákup v MARMY E-shope sa uskutoční výlučne elektronickou cestou, no našim zákazníkom pomôžeme aj telefonicky alebo faxom. Individuálne objednávky podľa požiadaviek zákazníka prijímame cez e-mail.

1.2 V MARMY E-shope môže nakupovať každý, kto má platnú registráciu, akceptuje tieto obchodné podmienky a považuje ich za záväzné.

1.3 Každý kupujúci berie na vedomie obchodné podmienky a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Každá zadaná objednávka je požiadavka, ktorú si vie uplatniť pri našich partneroch.
Kupujúci súhlasí, že jeho osobné údaje budú posunuté k jemu NAJBLIŽŠIEMU PARTNEROVI.

2. Registrácia

2.1 Na stránke www.marmy.sk a sprchovevanicky.com môžete nakupovať bez registrácie.

3. Objednávka a dodanie tovaru

3.1 Akékoľvek objednávky zaslané prostredníctvom internetového obchodu MARMY sú záväzné. Zaslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami, vrátane podmienok reklamácie, a že s nimi súhlasí.

3.2 Platobné podmienky : treba si dohodnúť Vami vybraným NAJBLIŽŠÍM PARTNEROM.

3.3 Dodacie podmienky : treba si dohodnúť Vami vybraným NAJBLIŽŠÍM PARTNEROM.

3.4 Nezabudnite vyplniť povinné údaje, bez ktorých objednávku nemôžeme akceptovať. Webová stránka MARMY  nepreberá žiadnu zodpovednosť za chyby a problémy, ktoré vznikli v dôsledku zákazníkom chybne alebo nepresne uvedených údajov.

4. Naše výrobky

4.1 Parametre kupovaného tovaru sú uvedené na informačnej stránke konkrétneho tovaru. Podrobné informácie Vám poskytne naša zákaznícka služba.

4.2 Kúpnou cenou je cena uvedená pod vybraným výrobkom, ktorá zahŕňa DPH a v každom prípade sa vzťahuje na 1 kus výrobku.

4.3 Na naše výrobky poskytujeme záruku, na ktorej uplatnenie je potrebná výlučne faktúra – pokladničný doklad.

4.4 Našu webovú stránku stále dopĺňame a obnovujeme, ceny a popisy produktov sú informatívne, a preto ohľadom presnejších informácií neváhajte a kontaktujte našu zákaznícku linku.

4.5 Fotky sú ilustračné a produkty v skutočnosti môžu byť odlišné.

5. Obmedzenie zodpovednosti

5.1 Pri nákupe cez webovej stránky MARMY predpokladáme, že zákazník pozná možnosti a hranice internetu a akceptuje ich, a to najmä v súvislosti s technickým výkonom a vzniknutými chybami.

5.2 Webová stránka MARMY v žiadnom prípade nepreberá zodpovednosť za nižšie vymenované chyby, ktoré nastali z nižšie uvedených dôvodov: - Akýkoľvek zaslaný a/alebo prijatý údaj - Akákoľvek porucha činnosti internetu, ktorá obmedzuje riadny chod webovej stránky a objednávanie v ňom - Akákoľvek porucha na strane prijímateľa/zákazníka alebo na komunikačných linkách - Strata akejkoľvek správy, bez ohľadu na to, či bola doručená v papierovej alebo v elektronickej forme, no najmä strata akýchkoľvek údajov - Nesprávne fungovanie akéhokoľvek softvéru - Dôsledok akejkoľvek chyby programu, abnormálnej udalosti alebo technickej chyby

5.3 Webová stránka MARMY nezodpovedá za žiadnu škodu, ktorá vznikla priamo alebo nepriamo v dôsledku pripojenia k web stránky MARMY.

5.4 Je zodpovednosťou účastníka, aby zvážil, ako môže zabrániť úniku údajov uložených v jeho počítači.

5.5 Za pripojenie k web stránky a za objednávanie v ňom je zodpovedný výlučne zákazník .

5.6 Webová stránka MARMY nebude zodpovedný za žiadne škody spôsobené v dôsledku vyššej moci alebo v súvislosti s akoukoľvek udalosťou, ktorej priebeh nemôže ovplyvniť.

5.7 Webová stránka MARMY si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez udania dôvodu zmeniť podmienky a pravidlá nákupu, ponuku, akcie či ceny obchodného domu, pričom webová stránka MARMY nebude mať žiadnu oznamovaciu povinnosť ani nebude niesť žiadnu zodpovednosť v súvislosti s takouto zmenou.

5.8 Webová stránka MARMY si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť cenu či dodaciu lehotu výrobku. Zmena bude platná od dátumu jej ohlásenia v MARMY E-shope. Účastník, ktorý so zmenou pravidiel nesúhlasí môže svoj nákup prerušiť.

5.9 V prípade, že bude mať webová stránka MARMY podozrenie z podvodu alebo pokusu o podvod, bude nutený podať na danú osobu žalobu. Webová stránka MARMY však nezodpovedá za podvod vykonaný treťou osobou na úkor niektorého účastníka.

6. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy

6.1 Zákazník je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy max. do 24 hodín od objednávky, avšak ešte pred dodaním tovaru. Toto právo si môže uplatniť výlučne telefonicky (+421 915 225 856) na zákazníckej linke web stránky MARMY. V takom prípade nebudú zákazníkovi účtované žiadne náklady.

7. Osobné údaje

7.1. Používanie a spracovanie osobných údajov účastníkov sa uskutoční v zmysle platného zákona o ochrane osobných údajov. Každý účastník má právo na prístup k ním zadaným informáciám, ich spresnenie alebo vymazanie.

8. Firemné informácie

8.1. Majiteľom web stránky MARMY je Novabagno s.r.o. Hradná 3., 945 01 Komárno.