Ochrana osobných údajov

Zostane to medzi nami!

Ochrana osobných údajov

Prehlasujeme, že všetky údaje osobnej povahy (meno, priezvisko, tel. čísla, e-mailová a poštová adresa) sú dôverné, budú použité iba na interné účely MARMY E-shop a nebudú zverejnené, poskytnuté tretej osobe či inak zneužité. Osobné informácie sú zhromažďované z obchodných, logistických, štatistických a marketingových dôvodov. Pri narábaní s osobnými údajmi plne rešpektujeme právo na ochranu osobných údajov používateľov podľa Zákona č. 428/2002 Z. z.