Ochrana osobných údajov

Zostane to medzi nami!

Ochrana osobných údajov

Oznam a prehľad informácií o spracúvaní a ochrane údajov

Spoločnosť Novabagno, s.r.o. ( sídlo: Hradná 3., 945 01 Komárno, IČO : 44793375 , ďalej ako prevádzkovateľ, ktorá prevádzkuje nižšie uvedené stránky, vydáva nasledujúci oznam a prehľad informácií o spracúvaní a ochrane údajov v zmysle nariadenia a predpisov Európskeho parlamentu - 95/46/EK a Rady ( EU ) - 2016/ 679 (ďalej len ” Nariadenie” alebo GDPR).

Prevádzkované stránky:

www.marmy.sk

www.varioglass.sk

www.sprchovevanicky.com

www.volnestojacevane.com

Oznam a informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov sú dostupné na stránkach spoločnosti.

Spoločnosť si vyhradzuje právo na úpravy a zmeny, a má povinnnosť poskytnúť informácie o úpravách a zmenách týkajúcich sa dotknutých osôb. Každá dotknutá osoba, ktorej sa informácie týkajú, má právo na ochranu a spracovanie údajov. Úpravy informácií nadobúdajú platnosť zverejnením na príslušných stránkach.

Naša spoločnosť si váži osobné údaje zákazníkov, záujemcov o náš tovar, preto sa zber údajov vzťahuje výlučne na ciele určené v tomto vyhlásení. Používanie stránok je dobrovoľné, čím aj údaje zákazníkov sa do spoločnosti dostanú dobrovoľne, tieto údaje sa následne spracúvajú na základe povolenia a zmlúv. V určitých prípadoch využívame právo prieskumu formou testu.

Právny predpis

Spracúvanie a ochrana týchto osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), v spojení s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len „Nariadenie“).

 

Naša spoločnosť

Novabagno s.r.o - ako prevádzkovateľ údajov

Sídlo – Hradná 3., 945 01 Komárno

E-mail: anita@novabagno.sk

Činnosť spoločnosti

Spoločnosť Novabagno s.r.o - veľkoobchod ponúka na ďalší predaj širokú škálu tovaru z oblasti sanity, ako napr. kúpeľňové sklenené steny, sprchovacie kúty, vhodný typ sanity pri prerábke alebo stavbe kúpeľne. Naša spoločnosť spája zákazníka s obchodným partnerom, ktorý je k nemu najbližšie,  v záujme rýchleho a presného poskytnutia služieb, preto sa na nás obracajte s dôverou.

1.Kontakty

Na stránke kontaktov môže zákazník klásť otázky o ponúkanom tovare a obchodných partneroch. Táto stránka má prezentačný charakter, neumožňuje maloobchodný nákup. Objednávky a údaje zákazníkov sa ďalej posielajú obchodným partnerom. Všetky osobné údaje sú chránené - meno, e-mail adresa, tel. č., predmet, otázka v správe, dátum a pod. Tieto údaje spoločnosť spracúva výlučne za účelom uzatvárania zmlúv s obchodnými partnermi a vybavenia objednávok. V záujme spoločnosti je zhodnocovanie tovaru, preto poskytnuté údaje budú slúžiť aj ako údaje k budúcim možným zmluvám a spracované v zmysle vyššie uvedeného Nariadenia. Veríme, že sa naše služby rozšíria do čo najširšieho okruhu zákazníkov. Všetky údaje poskytnuté obchodným partnerom sa do 6-tich mesiacov zmažú.

2. Objednávky a výber obchodných partnerov

Objednávka tovaru sa umožňuje kliknutím na " Objednať ", ktoré sa nachádza pri informáciách o tovare. V menu nákupného košíka sa môže objednávka aj ukončiť, pri možnosti výberu obchodného partnera sa môže príslušný tovar zakúpiť. Za účelom doručenia tovaru sa obchodný partner spojí so zákazníkom.

Potrebné údaje, ak je zákazník fyzická osoba, samostatný podnikateľ, kupujúci, sú: meno, e-mail. tel.č., adresa bydliska, PSČ. názov a množstvo tovaru, vybraný obchodný partner, prípadne poznámka zákazníka. Po poskytnutí potrebných údajov nasleduje " Prehľad objednávky"a jej zaslanie, čím sa k spracovaniu sprístupnia i ďalšie údaje, napr. miesto a čas odoslania. Poskytnuté údaje budú použité výlučne na uzatvorenie zmluvy s obchodným partnerom.

3. Klientský portál pre partnerov

Naša spoločnosť umožňuje zmysluplnú spoluprácu zákazníkov s obchodnými partnermi a udržiavanie obchodných vzťahov. V prípade, že ako partner spoločnosti používate služby zákazníckej brány, budú vaše údaje v zmysle práv i povinností vyplývajúcich z uzatvorených zmlúv použité, spracované a uchované po dobu 5 rokov.

4. Klienti a ďalšia prevádzka údajov

V prípade otázok v súvislosti s web-stránkou alebo objednávkou sa  klienti môžu obrátiť na našu spoločnosť a nadviazať kontakt.

Všetky prichádzajúce e-maily, odkazy, telefonáty, údaje poskytnuté na Facebooku, ako aj všetky ďalšie dobrovoľne poskytnuté údaje budú po uplynutí 2 rokov zmazané.

Počas poskytovania služieb môže nastať situácia, že dôjde k spracovaniu údajov, ktoré nie sú uvedené v ozname, v tom prípade spoločnosť podá  písomnú informáciu, vo výnimočných prípadoch ústnu informáciu o tom, akou formou bude vynaložené s týmito údajmi, ako budú uchované a upovedomí klienta s právami i povinnosťami.

Povinnosť poskytnúť osobné údaje môže nariadiť úrad štátnej správy alebo iný splnomocnený úrad. V takom prípade sa poskytujú výlučne iba vyžiadané najnutnejšie údaje za daným účelom.

5. Sociálne siete

Kontakt prostredníctvom sociálnej siete Facebook / Google+ umožňuje vidieť registrované údaje o klientoch, ktorých prevádzkovanie je vykonávané na sociálnej sieti. Na spracovanie údajov, zmenu, trvanie, zmazanie a iné sa vzťahujú pravidlá dotyčnej sociálnej siete.

Kto má prístup k osobným údajom ?

Osobné údaje zákazníkov spracúvajú zamestnanci spoločnosti, ako aj prevádzkovatelia údajov, ktorí sú v zmluvnom pomere so spoločnosťou.

Spracúvanie údajov je kontrolované a zamestnanci spoločnosti pracujú výlučne na základe zmlúv a pokynov na spracovanie údajov.

Spoločnosť Novagbano s.r.o využíva na spracúvanie údajov služby ďalších spoločností:

 

Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA – Štatistické služby

Google LLC so sídlom v USA , zap. v zozname EU Privacy, Shield na základe Rozhodnutia Európskej komisie, preto sem prichádzajúce údaje nie sú považované za údaje odoslané mimo EU do tretej krajiny a na prichádzajúce údaje nie je potrebné nové povolenie.

Mediacenter Hungary Kft. (6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6) - Archív

HD Agency Kft. (1097 Budapest, Vaskapu utca 20.) - Marketing

V záujme plnenia zmluvných záväzkov sa údaje poskytujú výlučne vybranému obchodnému partnerovi.

Obchodní partneri sú povinní dodržiavať:

 

Bezpečnosť pri spracúvaní údajov 

Všetky údaje sú chránené pred neoprávnenou dostupnosťou, zmenou, zasielaním, zverejňovaním, zmazaním, náhodným poškodením. Ochrana údajov sa zabezpečuje vhodným technickým a organizačným vybavením.

Práva objednávateľa

Každá dotknutá osoba má právo na informácie o prevádzkovaní a spracovaní údajov, právo na opravu, v niektorých prípadoch na zmazanie.

Na žiadosť sa poskytne prehľad o údajoch a cieľoch, trvaní, právnych normách prevádzkovateľa, jeho meno, adresa so sídlom, prehľad činnosti, kto a za akým účelom má prístup k údajom žiadateľa.

Prehľad je spoločnosť povinná poskytnúť v priebehu 1 mesiaca od podania žiadosti. Ak  prevádzkovateľ túto povinnosť nesplní a neinformuje klienta o príčinách meškania, môže klient svoje práva vymáhať súdnou cestou.

Spoločnosť je ďalej  povinná opraviť nesprávne údaje, ktoré nezodpovedajú skutočnosti.

Ak je spracovanie osobných údajov protiprávne, tak sa údaje odstránia, podobne aj v prípade, ak to dotknutá strana žiada na základe nesprávneho alebo chýbajúceho údaju a ak to zákon povoľuje, takisto aj vtedy, ak  sa ukončila zákonná lehota na uchovávanie a spracovanie, resp. to tak nariadi úradné rozhodnutie.

O oprave a odstránení údajov sa oboznamujú všetky dotknuté strany s výnimkou strany, ktorej sa spracovanie netýka.

Klienti majú právo ohradiť sa a nesúhlasiť s nakladaním s ich osobnými údajmi, ktoré sú potrebné k uplatneniu oprávnených účelov prevádzkovateľa. Výnimku tvorí spracovanie údajov podmienené zákonným nariadením a týkajúce sa obchodných účelov, prieskumu verejnej mienky a vedeckého výskumu.

Prevádzkovateľ je povinný v priebehu 15 dní výhrady strany preskúmať a odpovedať písomnou formou. V prípade, že sú výhrady oprávnené, spracovanie údajov sa pozastaví a všetky zúčastnené strany, ktorým boli údaje poskytnuté, sa o výhradách oboznámia.

V prípade porušenia práv niektorej zúčastnenej strany sa nadviaže kontakt s našou spoločnosťou na adrese anita@novabagno.sk alebo na adrese Hradná 3., 945 01 Komárno v záujme vykonania nápravy spoločnosťou.

Poškodená strana sa môže obrátiť na súd podľa miesta bydliska alebo adresy sídla druhej strany ( súdny proces týkajúci sa ochrany osobných údajov je bez poplatkov ). Sťažnosti sa môžu podávať aj na Úrad pre ochranu osobných údajov a slobodného prístupu k informáciám.

Používanie cookies

Všetky informácie  sú dostupné na stránke spoločnosti v informáciách o cookies.

 

Používaním cookies sa skvalitňujú služby spoločnosti za účelom relevantnejších oznamov, ktoré zodpovedajú záujmom klientov, zúčastnených strán.. Používanie cookies je podmienené s ich súhlasom. Ak si to klient  neželá, môže používanie cookies obmedziť, resp. zakázať.

Technické údaje a používanie cookies

Spoločnosť Novagbano s.r.o ako prevádzkovateľ automaticky ukladá adresy IP užívateľov, začiatok návštevy stránky, typ prehliadača a systému, pričom takto uložené údaje nie sú vo vzťahu s ostatnými údajmi. Spracovanie údajov plní štatistické účely a používanie cookies umožňuje rozpoznanie návštevníkov stránok. Pomocou cookies sa webové stránky optimalizujú a svoje služby prispôsobujú návykom používateľov. Cookies si pamätajú nastavenia, údaje a analyzujú používanie stránok v záujme toho, aby v čo najväčšej miere slúžili na ľahšie vyhľadávanie informácií a efektivitu oznamov.

Ak sa na stránke objavia obsahy uverejnené externými web-službami, môžu sa ukladať cookies, ktoré neprevádzkuje naša spoločnosť, preto nemôže ovplyvniť zhromažďovanie údajov týmito webmi.

Naša spoločnosť so súhlasom svojich zákazníkov na používanie cookies, pixelov a pod. poskytuje prostredníctvom Google reklamy. Spracovanie údajov sa deje bez zásahu konkrétnych osôb.

Používateľ môže svoj prehliadač nastaviť tak, aby prijal všetky cookies, alebo ich všetky odmietol. Možnosti nastavenia sú v časti " Opcie", " Nastavenia ". Zákazom používania cookies používateľ berie na vedomie, že fungovanie stránky nebude plnohodnotné.

O možnostiach nastavenia podrobne informuje v angličtine  www.aboutcookies.org

Google Ads - sledovanie konverzií

Naša spoločnosť používa „Google Ads” online reklamný program, služby na sledovanie konverzií, analytické služby Google Inc.

(1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

Ak zákazník navštívi niektorú web-stránku prostredníctvom Google-oznamu, tak sa do jeho počítača dostanú cookies na sledovanie konverzií.

V prípade, že sú cookies ešte platné, Google i prevádzkovateľ vidí, že zákazník klikol na oznam.

Každý zákazník Google Ads dostane iné cookies, preto ho nemožno sledovať cez stránky Ads zákazníkov.

Sledovanie konverzií a takto získané informácie majú štatistický účel, takto sa zákazníci oboznamujú s počtom ďalších zákazníkov. Ak si zákazník neželá sledovanie konverzií, môže to odmietnuť zákazom cookies v prehliadači a tým nebude zúčastnený v štatistických údajoch.

Ďalšie informácie, ako aj vyhlásenie o ochrane osobných údajov Google sú dostupné na : google.de/policies/privacy

Používanie Google Analytics

 

Google Analytics je analyzačnou službou Google Inc, používa cookies, ktoré ukladá na počítač zákazníka, ktorými analyzuje používanie zákazníkmi navštívených stránok.

Informácie od zákazníka sa ukladajú na serveri v USA. Aktivovaním IP anonymizácie Google skracuje uloženie IP adresy zákazníka v krajinách EU alebo v krajinách európskeho hospodárskeho priestoru. Uchovávanie IP adresy server v USA skracuje len vo výnimočných prípadoch.

Získané informácie Google využíva na vyhodnotenie používania stránok zákazníkmi za účelom rozširovania svojich služieb. Google nespája IP adresu zákazníka s ďalšími údajmi. Uchovávanie cookies možno zamietnuť v nastaveniach, ale v tom prípade sa môže stať, že nie každá funkcia web-stránky bude použiteľná. Zamedziť zberu a spracúvaniu údajov možno stiahnutím pluginu 

https://tools.google.com//dlpage/gaoptout?hl/=sl

Google Analytics spoločnosť používa aj za účelom vývoja systému, v tomto prípade sa nezbierajú osobné údaje, systém je využívaný na marketingové účely.

Ďalšie informácie

Pri spracúvaní údajov sa dodržiavajú právne predpisy na ochranu osobných údajov.

Na konci tohto informačného prehľadu sú zhrnuté základné pojmy a ich určenie.

Základné pojmy

- „osobný údaj” : akákoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby ( ďalej len dotknutá osoba ), ktorú možno identifikovať odkazom na identifikátor - meno, ident.č., lokalizačné údaje, online identifikátor alebo odkazom na viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby

- „spracúvanie údajov”: činnosti vykonávané s osobnými údajmi, vrátane manuálnych alebo automatizovaných prostriedkov. Zahŕňa zber, zaznamenávanie, organizáciu, štruktúrovanie, ukladanie, úpravu alebo zmenu, získavanie, konzultáciu, používanie, zverejnenie prevodom, šírenie, spojenie, obmedzenie alebo zničenie.

- „prevádzkovateľ”- ten, kto spracúva údaje, fyzická alebo právnická osoba, úrad, agentúra alebo iná organizácia oprávnená spracúvať osobné údaje,  túto činnosť, ciele a prostriedky určuje právny systém danej krajiny

V mene prevádzkovateľa môže spracovať údaje ďalšia na túto činnosť oprávnená  fyzická alebo právnická osoba, úrad, agentúra alebo iná organizácia.

- „adresát” : fyzická alebo právnická osoba, úrad, agentúra alebo iná organizácia, ktorej sú poskytnuté údaje bezohľadu na to, či je treťou stranou. Tie úrady, ktoré v súlade s právnymi normami majú prístup k údajom, nie sú považované za tretiu stranu.

- „tretia strana” : fyzická alebo právnická osoba, úrad, agentúra alebo iná organizácia, ktorá nie je totožná s prevádzkovateľom alebo tým, kto vykonáva spracúvanie údajov alebo s osobami, ktoré od týchto dostali splnomocnenie na túto činnosť

- „súhlas dotknutej osoby” : dobrovoľné vyhlásenie založené na konkrétnom a vhodnom oboznámení, súhlas so spracovaním osobných údajov

Princípy spracúvania údajov

- spracovanie údajov musí prebiehať v súlade s právnymi predpismi, čestne a prehľadne

- zber údajov sa môže vykonávať výlučne za na to určené ciele, údaje sa môžu archivovať a použiť na vedecké, výskumné a štatistické ciele, nakladanie s údajmi musí byť vhodné a relevantné

- všetky údaje musia byť presné, nepresné údaje sa musia opraviť alebo zmazať

- uchovávanie údajov je na dobu určitú, ktorá je vymedzená na nevyhnutné účely, dlhodobé uchovávanie je možné len v prípade archivizácie, vedeckého a historického výskumu, resp. štatistiky. V záujme ochrany práv a slobody dotknutých osôb sa príslušné nariadenia majú vzťahovať aj na vhodné technické a organizačné opatrenia

- spracovanie údajov musí byť bezpečné, chránené pred stratou, zničením alebo poškodením

Prevádzkovateľ je zodpovedný za preukázateľné dodržiavanie vyššie uvedených princípov.

Právny základ k spracovaniu údajov

Spracovanie osobných údajov je v zmysle práva vtedy, keď je z nižšie uvedených bodov splnený  aspoň jeden :

- dotknutá osoba dá súhlas na spracovanie údajov

- spracovanie údajov je potrebné k plneniu zmluvy, ktorej dotknutou osobou je jedna zo strán

- spracovanie údajov je právnou povinnosťou prevádzkovateľa

- spracovanie údajov je v záujme dotknutej osoby alebo druhej fyzickej osoby

- spracovanie údajov je dôležité pri plnení verejnej alebo štátnej povinnosti

- spracovanie a ochrana údajov je nevyhnutná k uplatňovaniu právnych záujmov niektorej strany

Práva v zmysle Nariadenia

- prístup k informáciám : zákazník má právo na spätnú väzbu a má právo na slobodný prístup k informáciám

- právo na opravu : zákazník má právo na opravu nepresných údajov vzťahujúcich sa na neho, ako aj na doplnenie údajov

- právo k zmazaniu údajov : zákazník má právo žiadať zmazanie údajhov a prevádzkovateľ povinnosť žiadosť vybaviť. Ak prevádzkovateľ uverejnil osobný údaj a následne je povinný ho zmazať, vykoná patričné opatrenia pomocou dostupných technológií a finančnej realizácie

- právo na obmedzenie spracovania osobných údajov : zákazník má právo obmedziť spracovanie údajov za niektorej z podmienok : zákazník spochybňuje presnosť údajov, spracovanie údajov je protiprávne, prevádzkovateľ už údaje nepotrebuje, zákazník nesúhlasil so spracovaním údajov

- právo na prenos : zákazník má právo, aby svoje údaje dostal v čitateľnom formáte, ktorý sa používa v širokom okruhu, má právo ich poskytnúť ďalšiemu prevádzkovateľovi

- právo výhrady : zákazník má právo sa vyhradiť voči spracovaniu svojich osobných údajov, ako aj právo nesúhlasiťs vytvorením profilu, nesúhlasiť so spracovaním údajov v prípade bezprostredného zaobstarania obchodu

-zákazník má právo výhrady voči automatizovaným rozhodnutiam. Neplatí to v prípade, keď je rozhodnutie potrebné na uzatvorenie zmluvy medzi zákazníkom a prevádzkovateľom